Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Dla niesłyszących -

Nawigacja

Dla niesłyszących

Dla niesłyszących

07.01.2016

Informacja
dotycząca obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności
w komunikowaniu się


Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209 poz. 1243 z późn. zm.) Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu (ŚLOSG) zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:

1. z pomocy osoby przybranej, pośredniczącej w kontakcie z ŚLOSG,


Przez osobę przybraną, zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Komendzie ŚLOSG/PSG. Może to być znajomy lub członek rodziny, wybrany przez osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

2. z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,


ŚLOSG zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo- -migowego) i SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych).

ŚLOSG korzysta z rejestru tłumaczy prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego w Katowicach [Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) w Oddziale ds. Organizacji i Koordynacji Kontroli, Wydziału Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, numer telefonu + 48 32-20-77-557], Wojewodę Opolskiego w Opolu [Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo migowego (SJM) sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) w Biurze Organizacji i Kadr – Oddział Organizacji i Szkolenia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, numer telefonu + 48 77-45-24-207]. 

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osoby uprawnionej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej,
 • wskazanie wybranej metody komunikowania się,
 • propozycję terminu i godziny spotkania,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt ze zgłaszającym, na który zostanie nadesłana informacja zwrotna dotycząca realizacji świadczenia usługi (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

Wzór zgłoszenia do pobrania (plik pdf)

Po dokonaniu zgłoszenia ŚLOSG jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia ŚLOSG zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ww. ustawie.

3. ze środków wspierających komunikowanie się,

ŚLOSG zapewnia następujące formy komunikowania się:

 • osobiste stawiennictwo,
 • poczta tradycyjna,
 • telefon,
 • faks,
 • poczta elektroniczna,
 • elektroniczna skrzynka podawcza: www.epuap.gov.pl
Jednostka Adres Telefon Faks Poczta elektroniczna

Wykaz jednostek ŚLOSG

Komenda
Oddziału
ul. Dąbrowskiego 2,
7-400 Racibórz
+48 32 414 40 02,
+48 32 414 40 04
+48 32 414 47 00 slosg@strazgraniczna.pl
PSG
w Bielsku-Białej
ul. Komorowicka 164,
43-300 Bielsko-Biała
+48 33 813 35 00 +48 33 813 35 07 sdo.bielskobiala@strazgraniczna.pl
PSG
w Katowicach-
Pyrzowicach
ul. Wolności 90,
Pyrzowice,
42-625 Ożarowice
+48 32 390 34 00 +48 32 390 34 05 sdo.katowicepyrzowice@strazgraniczna.pl
PSG
w Opolu
ul. Drzymały 1b,
45-342 Opole
+48 77 451 38 20 +48 77 451 38 25 sdo.opole@strazgraniczna.pl
PSG
w Rudzie Śląskiej
ul. Główna 11a,
41-711 Ruda Śląska
+48 32 342 73 00 +48 32 342 73 05 sdo.rudaslaska@strazgraniczna.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. z dokumentów udostępnianych przez ŚLOSG niezbędnych do załatwienia sprawy.

Dokumenty udostępniane są osobom uprawnionym w formie dla nich dostępnej, na ich wniosek.

do góry