Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Bieżąca wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy polskimi i czeskimi służbami migracyjnymi podstawą bezpieczeństwa na terenach przygranicznych. - INTERREG VA REPUBLIKA CZESKA - POLSKA -

Nawigacja

INTERREG VA REPUBLIKA CZESKA - POLSKA

Bieżąca wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy polskimi i czeskimi służbami migracyjnymi podstawą bezpieczeństwa na terenach przygranicznych.

Izabela Gwiazdowicz
11.02.2020


Projekt przyczynił się do zwiększenia intensywności i podniesienia jakości współpracy pomiędzy Śląskim Oddziałem Straży Granicznej i Dyrekcją Policji Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie. Współpraca ta nabrała szczególnego znaczenia w wyniku narastającego problemu nielegalnej migracji. Przeciwdziałanie nielegalnej migracji jest nie tylko jednym z priorytetów Unii Europejskiej, lecz także istotnym elementem kompleksowego podejścia do zagadnienia zarządzania migracjami. Skala tego zjawiska jest bardzo trudna do oszacowania i niesie ze sobą między innymi takie zagrożenia jak: nielegalny pobyt, nielegalne zatrudnienie, przestępstwa przeciwko dokumentom (fałszerstwa), powstawanie międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych, terroryzm oraz handel ludźmi. Wspólne szkolenia, poprzez które funkcjonariusze obu służb podniosą swoje kwalifikacje zawodowe oraz ich integracja, przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa nie tylko na pograniczu polsko-czeskim, lecz także w całym euroregionie Silesia. Nawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy Śląskim Oddziałem SG w Raciborzu a Dyrekcją Policji Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie w obszarze analityczno-informacyjnym pozwoli na skuteczne reagowanie na zagrożenia związane z nielegalną migracją w regionie. Wpłynie to na poprawę sprawności funkcjonowania obu instytucji wykorzystując tym samym efekt synergii. Powyższe nastąpi m.in. poprzez usprawnienie wymiany informacji związanej z analizą ryzyka w obszarze migracyjnym, skuteczniejszą weryfikację autentyczności dokumentów, którymi posługują się cudzoziemcy. W efekcie końcowym powstał raport o nielegalnej migracji zawierający analizę sytuacji migracyjnej na pograniczu polsko - czeskim, z odniesieniem do ogólnej sytuacji migracyjnej w Polsce i Czechach. Komponenty raportu zostały wypracowane w poszczególnych działaniach tego projektu. Publikacja raportu pojawiła się na portalach służbowych Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu oraz Dyrekcji Policji Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie.

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Wartość zadania:     20 582,50 EUR.

Wysokość wsparcia: 17 495,12 EUR.

 

do góry