Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Informacja - Rzecznik Prasowy -

Nawigacja

Informacja - Rzecznik Prasowy

Informacja - Rzecznik Prasowy

Wydział Ochrony Informacji
24.07.2018

Dane kontaktowe Rzecznika Prasowego dostępne są w zakładce "Dla mediów".

 

Dane osobowe przetwarzane w ramach kontaktów z rzecznikiem.

 

Szanowni Państwo,

Rzecznik prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję od dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza oraz nazwę redakcji.

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu przy ulicy Dąbrowskiego 2.

Dane kontaktowe

 • ul. Dąbrowskiego 2,47-400 Racibórz
 • e-mail: slosg@strazgraniczna.pl
 • telefon: (32) 414 40 02, (32) 414 40 04

 

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji,

 

Zastępca inspektora ochrony danych

Zastępcą inspektora ochrony danych jest Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji,

 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się w celu umożliwienia kontaktu z rzecznikiem prasowym Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, w szczególności w celu odpowiedzi na zadane pytania, wysyłania informacji prasowych, zaproszeń na konferencje i wydarzenia. Zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawa prawna art. 11 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (tekst jednolity - Dz.U.2018.1914).

 

Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z rzecznikiem prasowym Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej nie są przekazywane poza Straż Graniczną.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z rzecznikiem prasowym Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej  nie są przekazywane do państw trzecich, lub organizacji międzynarodowych.

 

Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe są przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktu z rzecznikiem prasowym lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

 

Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.
 6. w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Straż Graniczna zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

 

Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Straż Graniczna, w zakresie kontaktów z rzecznikiem prasowym, nie pozyskuje danych osobowych od innych organów państwowych oraz instytucji publicznych i niepublicznych ani ze źródeł publicznie dostępnych.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, realizując zapisy pkt 59 Preambuły, mogą Państwo wystąpić do Komendanta Śląskiego Oddziału SG za pośrednictwem Inspektora ochrony danych z wnioskiem, który umożliwi Państwu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany  także drogą elektroniczną.

do góry