Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Ochrona Danych Osobowych -

Nawigacja

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Wydział Ochrony Informacji
24.07.2018

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  • w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej, w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i  zwalczaniem przestępczości, znajdują się pod linkiem:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/odo/dane-osobowe-przetwarzane-w-tr/7639,Przetwarzanie-danych-osobowych-w-Strazy-Granicznej-w-trybie-ustawy-z-dnia-14-gru.html

  • w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Śląskim Oddziale Straży Granicznej, w trybie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej imienia nadkomisarza Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu.

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

adres: ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz,
e-mail: slosg@strazgraniczna.pl,
numer telefonu: (32) 414 40 02.

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Inspektorem Ochrony Danych Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, imienia nadkomisarza Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu, jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji: major Straży Granicznej Radosław Stryjski.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres: ul. Dąbrowskiego 2 47-400 Racibórz,
e-mail: woi.slosg@strazgraniczna.pl,
numer telefonu: (32) 414 41 67.

Zgodnie z art. 38 pkt 4 RODO – do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Zastępca Inspektora Ochrony Danych (IOD):

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Komendanta  Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, imienia nadkomisarza Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu, jest Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji: porucznik Straży Granicznej Grzegorz Działkowski.

Dane kontaktowe Zastępcy Inspektora Ochrony Danych:

adres: ul. Dąbrowskiego 2 47-400 Racibórz,
e-mail: woi.slosg@strazgraniczna.pl,
numer telefonu: (32) 414 41 61.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2028 r.  o ochronie danych osobowych w związku z art. 38 pkt 4 RODO – do Zastępcy Inspektora Ochrony Danych – podczas nieobecności IOD – należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Dane nie są przekazywane innym odbiorcom. Mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Informacja dotycząca przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Danych nie przekazuje się do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych:

Dane przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji celu, w  którym zostały zebrane,
a następnie podlegają archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Straży Granicznej – na podstawie obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  • usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
    ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Ponadto mają Państwo prawo wystąpić do Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych z wnioskiem, który umożliwi Państwu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany także drogą elektroniczną.

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu:

Dane osobowe, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane,
a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

do góry