Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Reorganizacja Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Reorganizacja Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Od dnia dzisiejszego w strukturach Śląskiego Oddziału Straży Granicznej funkcjonuje mniej placówek. W wyniku planowanej reorganizacji związanej z realizacją przez Straż Graniczną zadań po włączeniu Polski do strefy Schengen, zmniejszyła się ilość placówek Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Z dotychczasowych jedenastu placówek pozostało sześć. Zniesione zostały placówki Straży Granicznej w Jaworzynce, Ustroniu, Chałupkach, Kietrzu, Pietrowicach Głubczyckich, Głuchołazach i Paczkowie. Równocześnie decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej zostały powołane dwie nowe placówki w Nysie i Opolu, których siedziby (do czasu przejęcia obiektów w Nysie i Opolu) będą mieściły się w Konradowie i Krasnym Polu, czyli w dotychczasowych siedzibach placówek w Głuchołazach i Pietrowicach Głubczyckich. Nowe placówki, ze względu na usytuowanie, swym zasięgiem obejmą obszar województwa opolskiego. Na terenie województwa śląskiego pozostały i będą działać cztery placówki: w Cieszynie, Zebrzydowicach i Pietraszynie oraz w Katowicach-Pyrzowicach realizująca zadania w Międzynarodowym Porcie Lotniczym "Katowice" w Pyrzowicach. Siedziby tych placówek nie uległy zmianom. Zmiany wynikają z konieczności zapewnienia skutecznej i sprawnej realizacji zadań przez Straż Graniczną po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych. Zmiany dotyczą nie tylko nowych metod i form działania, ale także modyfikacji struktur organizacyjnych skutkujących m.in. zmianą ilości, zasięgu działania i usytuowania poszczególnych placówek. Celem zmian jest stworzenie takich warunków działania, aby mimo zaprzestania kontroli na granicy, Straż Graniczna mogła skutecznie realizować dotychczasowe zadania w zakresie: ujawniania fałszerstw dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium RP (oraz całej Strefy Schengen), przeciwdziałania nielegalnej migracji, realizacji czynności zleconych przez uprawnione organy krajowe oraz zagraniczne (w ramach Systemu Informacyjnego Schengen - SIS), przeciwdziałania wwozowi na terytorium kraju materiałów niebezpiecznych lub szkodliwych dla środowiska naturalnego (śmieci, odpady, materiały wybuchowe, materiały o zwiększonej radiacji itp.), przeciwdziałania przemytowi narkotyków i środków odurzających, przeciwdziałania wywozowi z Polski bez zezwolenia przedmiotów stanowiących wartość zabytkową i zaliczanych do dziedzictwa. Przesunięcie obszaru funkcjonowania w głąb terytorium Polski pozwala na rozszerzanie dotychczasowych działań Straży Granicznej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego m.in. o zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej (obok lotniczej także drogowej, kolejowej, morskiej) i prowadzeniem kontroli na międzynarodowych szlakach komunikacyjnych (drogowych, kolejowych).Podstawową formą pełnienia służby przez placówki Straży Granicznej stały się mobilne patrole (samodzielne jak i we współdziałaniu z innymi służbami), których zadaniem jest: - patrolowanie określonych obszarów typowanych na podstawie analizy ryzyka i wyników prowadzonego rozpoznania,- legitymowanie osób (m.in. pod kątem ujawniania osób poszukiwanych, ujawniania cudzoziemców przebywających na terytorium RP nielegalnie, ujawniania fałszerstw dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w RP i w całej strefie Schengen),- kontrole miejsc publicznych, w których gromadzą się obywatele państw trzecich (targowiska, dworce kolejowe, giełdy), w celu kontroli legalności ich pobytu,- kontrole środków transportu poruszających się po drogach publicznych (m.in. pod kątem: przestrzegania przepisów ruchu drogowego, transportu drogowego oraz transgranicznego przemieszczania odpadów i towarów niebezpiecznych lub szkodliwych dla środowiska, przeciwdziałania przemytowi narkotyków i środków odurzających, zapobiegania wywozowi z Polski zabytków, poszukiwania rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa, a które mogą się stać przedmiotem transgranicznego przemieszczania,- patrolowanie i prowadzenie kontroli na międzynarodowych szlakach komunikacyjnych (drogowych, kolejowych) pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej,- podejmowanie (samodzielnie lub na podstawie zgłoszenia) czynności służbowych w stosunku do osób naruszających obowiązujący porządek prawny,- działania prewencyjne ukierunkowane na zapobieganie przestępczości. Wejście Polski do strefy Schengen wiąże się z podejmowaniem przez służby państwowe, w tym Straż Graniczną szeregu działań w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych. Istotnym ich elementem (obok zintensyfikowania kontroli na granicach zewnętrznych, wzmocnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej, ustanowienia jednolitych zasad kontroli i wspólnej polityki wizowej oraz współpracy policyjnej i sądowej) jest nasilenie kontroli o charakterze policyjnym w głębi terytorium kraju.
do góry