Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Wspólne polsko-słowackie patrole - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wspólne polsko-słowackie patrole

Szymon Mościcki

Po kilkumiesięcznej przerwie związanej z pandemią COVID-19 wznowiona została realizacja wspólnych polsko-słowackich patroli.

Śląski Oddział Straży Granicznej administruje granicą państwa z Republiką Słowacką na odcinku o długości 87,43 km będącym w całości na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej.

Podstawą prawną do tworzenia wspólnych patroli jest porozumienie wykonawcze między Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej, Komendantem Głównym Straży  Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej o wspólnych patrolach zawarte na podstawie artykułu 2 ust. 3, w związku z artykułem 13 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki  Słowackiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie w 2004 roku.

Ideą realizowania wspólnych patroli przez funkcjonariuszy polskich i słowackich jest wypracowanie optymalnych zasad, form i sposobów współpracy, działań prewencyjnych, jak również zapobieganie, przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie przestępczości (szczególnie jej zorganizowanych form) transgranicznej na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Do zadań realizowanych przez wspólne patrole należy m.in.:

  1. ujawnianie i zatrzymywanie osób, które przekroczyły nielegalnie granicę państwową, osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę państwową oraz osób podejrzanych o dokonanie takiego przekroczenia,
  2. legitymowanie, kontrola osób i pojazdów, w tym kontrola ruchu drogowego,
  3. współpraca przy poszukiwaniu osób i rzeczy,
  4. podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym oraz ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń, a także podejmowanie innych czynności z tym związanych,
  5. współpraca przy zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym,
  6. wymiana uwag i doświadczeń z wykonywanej służby.

W pierwszym kwartale tego roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w ramach umów międzynarodowych zrealizowali 8 patroli ze słowackimi policjantami. W trakcie wspólnych działań zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie granicy państwowej skontrolowali 43 osoby oraz 38 pojazdów.

do góry