Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Struktura organizacyjna -

Nawigacja

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

10.01.2022

Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu jest jednym z dziewięciu oddziałów funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Straży Granicznej. Od zachodu sąsiaduje z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, a od wschodu z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu. Terytorialny zasięg działania oddziału obejmuje obszar dwóch województw: śląskiego i opolskiego.

Strukturę organizacyjną Śląskiego Oddziału Straży Granicznej tworzy komenda oddziału w Raciborzu oraz placówki Straży Granicznej. Komenda oddziału jest urzędem podległym Komendantowi Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, zapewniającym mu merytoryczną, organizacyjną, prawną i kancelaryjno-biurową obsługę niezbędną do sprawnej realizacji jego ustawowych zadań jako terenowego organu Straży Granicznej. Komendą oddziału kieruje komendant oddziału we współpracy z zastępcami komendanta oddziału, głównym księgowym oraz kierownikami komórek organizacyjnych komendy oddziału. Po reorganizacji związanej z przystosowaniem do skutecznej realizacji zadań po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, w skład Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wchodzi obecnie 5 Placówek Straży Granicznej. Cztery z nich są usytuowane na terenie województwa śląskiego, (w tym jedna realizująca zadania w Międzynarodowym Porcie Lotniczym "Katowice" w Pyrzowicach) a jedna placówka usytuowana jest na terenie województwa opolskiego. Ponadto Placówka Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach ma w swojej strukturze Grupę Zamiejscową w Częstochowie.

Na terenie województwa opolskiego znajduje się Placówka Straży Granicznej w:

Na terenie województwa śląskiego znajdują się Placówki Straży Granicznej w:

oraz Grupa Zamiejscowa:

  • w Częstochowie

 Rozmieszczenie Placówek Śląskiego Oddziału Straży Granicznej:

 

  • Rozmieszczenie Placówek SG ŚlOSG
    Rozmieszczenie Placówek SG ŚlOSG

 

Po przyłączeniu Polski do strefy Schengen i przesunięciu obszaru działania Straży Granicznej w głąb terytorium kraju, rejon służbowego działania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej obejmuje 50 powiatów, w tym 20 miast na prawach powiatu. 38 powiatów wchodzi administracyjnie w skład województwa śląskiego a 12 w skład województwa opolskiego.

 

do góry